Trust E-zine

De Trust E-zine heeft tot doel om ondernemers in het hotellerie, beleggers in hotelvastgoed en financiële instellingen te informeren over de activiteiten van Trust Hotels en Trust Consultancy. De Trust E-zine is een publicatie van Trust Hospitality B.V. en verschijnt twee keer per jaar. Trust Hospitality respecteert het Internet en de gebruikers hiervan. Indien u in de toekomst niet meer op de hoogte gehouden wenst te worden van onze activiteiten, stuurt u een blanco email naar remove@trust-hospitality.nl

 

Positieve reacties op artikel Misset’s Horeca

Ondanks het verschijnen ervan in de vakantieperiode (vrijdag 28 juni), heeft de publicatie over de activiteiten van Trust Hospitality veel losgemaakt. Begin april was het jonge bedrijf benaderd door een redacteur van het grootste horecavakblad van Nederland, die vond dat de onorthodoxe aanpak een zekere nieuwswaarde had. "Aandacht in de pers is voor elk bedrijf natuurlijk welkom. De wereld bleek erg klein toen veel relaties en zelfs contacten uit het buitenland ons feliciteerden met de aandacht die Misset aan ons bedrijf schonk", aldus managing director Bas Tolmeijer, "Bovendien heeft het stuk een interessant commercieel staartje gekregen in de vorm van twee nieuwe opdrachten voor een haalbaarheidsstudie/conceptontwikkeling en een gesprek over de mogelijke overname van een hotelexploitatie!". Wel vond Bas het jammer dat de inzet van de medewerkers en hun bijdrage in het succes was onderbelicht.

Het artikel is te lezen via www.trust-hospitality.nl/artikel

terug

Reorganisatie hotel Antwerpen succesvol

De ingrijpende maatregelen die werden geïntroduceerd na het tekenen van de managementovereenkomst in januari hebben hun vruchten afgeworpen. De exploitatie was in zwaar weer gekomen door 4 opeenvolgende wissels van eigenaren, waardoor het onmogelijk was gebleken een constructief beleid te voeren. "Naast aandacht voor de personele opbouw, training en introductie van werkroutines en financiële tools, hebben we met de commerciële afdeling vooral geïnvesteerd in actieve sales & marketing. We moesten weer het vertrouwen winnen van de zakelijke markt", zo vertelt Francesco Monaco, commercial director.

Een uitgelezen marketing offensief werd gevoerd, waarbij de combinatie tussen mailing, persoonlijke contacten en het internet het speerpunt was. Het speciaal voor het Eurotel ontwikkelde online-loyaliteitsprogramma, waarmee de boekers van bedrijven o.a. een trip naar New York kunnen winnen, bleek een sterke zet. Op 3 oktober vindt het corporate feest plaats en wordt de winnaar bekend gemaakt.

Een kleine 8 maanden management van Eurotel Antwerpen door Trust Hotels heeft geresulteerd in een omzetstijging van 57%, een forse verbetering van de cashflow en een sterkere markt-positie. Trust Hotels is trots dat de werknemers dit prachtige resultaat hebben bereikt ondanks de moeilijke omstandigheden.

terug

 

Resort De Parel van Heemskerk uniek concept

Al enkele jaren was er door verschillende partijen aan gewerkt, echter zonder concreet resultaat. Binnen plan Assumburg, een recreatie-en natuurgebied van 54 hectare in ontwikkeling, moest een hotel verrijzen. Hoewel altijd wel geïnteresseerd, waren de indertijd benaderde hotelketens en beleggers niet volkomen overtuigd van de haalbaarheid, waardoor uiteindelijk werd afgezien van deelname.

Medio april 2002 kreeg Trust Consultancy de opdracht een concept te ontwikkelen dat enerzijds moest passen binnen het bestemmingsplan en anderzijds financieel interessant zou zijn voor zowel de projectontwikkelaar, de belegger als de hotelexploitant. In samenwerking met Ing. Th. Spies van SBS Architectuur is een in Nederland unieke combinatie uitgewerkt, waarbij de faciliteiten van een 4-sterren hotel zich onder hetzelfde dak bevinden als 48 exclusive service c.q. longstay appartementen, 12 uiterst luxe penthouses met permanente bewoning en een prachtig leisure center. Door de architectonische opbouw is het zonder problemen mogelijk dat de diverse onderdelen centraal worden aangestuurd door slechts enkele medewerkers. De omvang van het project is 13.500 m2, met een totale investering van Euro 25 miljoen.

Voor de belegger betekent de verkoop van de appartementen en penthouses een forse verlaging van de stichtingskosten van het hotel. De servicekosten die de eigenaren van de units betalen, komen (deels) ten goede aan de hotelexploitatie. De hotelondernemer is daardoor in staat een uitstekend resultaat te genereren. Het leisure & ontspanningscentrum wordt voorzien van zwembad, sauna’s, wisselbaden, relaxruimten en fitness. De opzet is dat het geheel aan een externe uitbater wordt verhuurd.

De grootste kracht van het project, dat als werktitel "Resort De Parel van Heemskerk" heeft, is dat elk onderdeel multiaanwendbaar is. De appartementen kunnen worden verhuurd, verkocht, als hotelkamer dienst doen en gebruikt worden als conferentieruimte. Trust Consultancy heeft met de ontwikkeling van een haalbaar concept de exclusiviteit verworven om "De Parel" met geïnteresseerde investeerders en hotelexploitanten te onderhandelen. Contactpersoon: Bas Tolmeijer, telefoon: 06-533 19 010.

terug

Gastvrijheidsindustrie ontmoet de zorgsector

Op 30 mei organiseerde de Reinoud Adviesgroep, gespecialiseerd in de commerciële zorgsector, een studiedag voor managers uit de zorg. De snel groeiende vergrijzing, de krappe budgetten en de moeilijkheid om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te werven vormen een enorme uitdaging voor de directies van zorginstellingen.

Trust Consultancy was gevraagd een lezing te geven over de link tussen zorg en gastvrijheid. Aan de hand van een casus toonde Bas Tolmeijer aan dat de commerciële dienstverlening een succesvolle intrede kan maken in de zorgsector, mits goed wordt gekeken naar de wederzijdse behoeften van exploitant en gasten/patiënten. Het ontwikkelde concept van Resort De Parel van Heemskerk werd als voorbeeld genomen vanwege de doordachtte flexibiliteit en werd genoemd als de eerste commerciële horeca/zorgcombinatie zonder stigma. Volgens Tolmeijer is de samenvoeging de toekomst en staat deze combinatie nog in de kinderschoenen.

terug

 

Managementscan valt goed in de smaak bij "probleemhotels"

Ondernemers reageren nog steeds op de Trust Analyser & Performance Pusher (TAPP®).

Dit voorjaar introduceerde Trust Consultancy een methode waarmee de complete hotelexploitatie in kaart wordt gebracht. Door de gegevens te vergelijken met een uitgebreide benchmark van vergelijkbare hotels, ervaringscijfers en de markt, kan exact worden aangegeven op welke onderdelen de resultaten verbeterd kunnen worden en wat de extra winst zou kunnen bedragen. De focus wordt gericht op het omzetpotentieel (sales & marketing en revenue management) en efficiency optimalisatie per afdeling.

In nauwe samenspraak met de hotelier kan vervolgens een strategisch plan worden opgesteld dat, afhankelijk van de behoefte en aanwezige kennis, in de uitvoering door Trust Consultancy kan worden begeleid. Via www.trust-hospitality.nl/tapp kunt u meer te weten komen over de werkwijze en kunt u een vrijblijvend intake gesprek aanvragen.

terug

Hotels gezocht voor overname

Door het groeiende "ketengeweld", de stagnerende economie en veranderende markten blijkt het voor onafhankelijke hoteliers steeds moeilijker om jaarlijks stijgende cijfers te produceren of bestaande resultaten te handhaven. Herinvesteringen worden nog even uitgesteld, de ingestelde kostenreducties blijken niet het gewenste resultaat te brengen, het ondernemersinkomen staat onder druk en de datum van (pensioengerechtigde) uittreding staat op de tocht.

 

Trust Hotels komt graag in contact met ondernemers die eigenaar zijn van een hotel (exploitatie, onroerendgoed of managementovereenkomst) om eens van gedachten te wisselen over de toekomst. Wij zijn geïntereseerd in alle hotels met een minimum omzetniveau vanaf Euro 2 miljoen en of groter dan 50 kamers. Vanzelfsprekend is uiterste discretie gegarandeerd. Contactpersoon: Bas Tolmeijer, managing director. GSM: 06-533 19 010.

terug

Belgische Ardennen goed voor conferenties

Tijdens twee recent uitgevoerde onderzoeken naar de haalbaarheid van nieuwe hotelprojecten in de Belgische Ardennen, is gebleken dat er veel vraag is naar zaalaccommodatie in het 4-sterren segment of hoger. "Hoewel het gebied honderden hotels en pensions telt, is het aantal kwalitatief hoogstaande conferentiehotels gering, terwijl de vraag naar rustig gelegen complexen stijgt. Bekende ketens delen dezelfde mening, getuige het aantal hotels dat ze er exploiteren of waarvoor vergevorderde plannen bestaan", vertelt Francesco Monaco, verantwoordelijk voor de marktonderzoeken. "Aan de vraagkant gaat het met name om meerdaagse bijeenkomsten van 15 tot 25 personen die een vergadering willen combineren met golf, paardrijden of survivalachtige onderdelen. Resultaten van door ons uitgevoerde enquêtes waren zodanig dat we in één geval het concept hebben moeten aanpassen!".

Nadere informatie over de uitgevoerde studies en de (nog steeds) lopende projecten in de Belgische Ardennen kan worden ingewonnen bij Francesco Monaco.

terug

Hotelarchitectuur: niet alleen tekenen

Het werkmethode van Trust Consultancy bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuw hotelproject, onderscheidt zich van de vaak traditioneel werkende bureau’s doordat reeds in de brainstormfase gebruik wordt gemaakt van de expertise van een architect. Dat een architect uitsluitend tekent op aanwijzing van de projectontwikkelaar is een achterhaald principe.

Trust Consultancy heeft een vaste werkrelatie met SBS Architectuur te Valburg. Ing. Th. Spies, directeur van het bureau, is in de vaderlandse hotellerie een bekende verschijning. Vele tientallen hotels heeft hij ontworpen en ingericht, waaronder De Heerlickheid van Ermelo, Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach en diverse Bilderberg hotels. Een vaak gehoord probleem is de overschrijding van bouwbudgetten en het onhaalbaar blijken van nieuw- of verbouw. Volgens Spies ligt het probleem op de eerste plaats vaak aan het feit dat de betrokken architect geen ervaring heeft met het bouwen van hotels. Om dat goed te kunnen doen moet je als architect weten wat het gevolg is van een verkeerde routing, het weglaten van kantoorruimten voor de medewerkers of het niet begrijpen van de leveringsroutines van een hotelkeuken. Daarnaast is scherpe calculatie uiterst belangrijk. "Als ik in overleg met de projectontwikkelaar of, zoals met Trust Consultancy vaak het geval is, met adviesbureau’s een concept ontwikkel, zorgen we eerst dat duidelijk is hoe hoog de maximale stichtingskosten mogen zijn om een haalbare exploitatie te draaien. Dat bedrag is vervolgens taakstellend".

Theo Spies vertelt graag meer over zijn werkwijze en de samenwerking met Trust Consultancy. U kunt hem bellen via: 0488-481016.

terug

Blij met negatief advies

Dat slecht nieuws tot tevreden klanten kan leiden, ondervonden we na de presentatie van onze bevindingen inzake een haalbaarheidsonderzoek. De opdrachtgever was voornemens een antieke boerenhoeve om te bouwen tot een exclusief hotel-conferentieoord. De plannen waren al gemaakt en de aspirant hotelier was voornemens een groot deel van zijn eigen vermogen te beleggen in de onderneming. Het marktonderzoek dat wij uitvoerden toonde echter aan dat het vrijwel uitgesloten was dat de vestiging ooit rendabel zou worden, laat staan dat de ondernemer zijn droom om op 55 jarige leeftijd te stoppen met werken ooit had kunnen waarmaken.

Inmiddels heeft de tevreden opdrachtgever in samenwerking met Trust Consultancy op een andere locatie een nieuw concept ontwikkeld met reële winstkansen en een beperkt risico. Als u een second opinion wenst of een gedegen onderbouwde analyse, neemt u contact op met Bas Tolmeijer via 06-533 19 010.

terug

Marketing vaak onderbelicht in particuliere hotels

Tijdens de uitvoering van de "Trust Hotel Analyser & Performance Pusher® bij een aantal particuliere hotels, is naar voren gekomen dat een aantal ondernemers meer aandacht heeft voor de dagelijkse operatie dan voor het commerciële en financiële aspect.

Het beschikbare marketingbudget is vaak minder dan 1% van de omzet, hetgeen tot uiting komt bij de kwaliteit van het brochuremateriaal en de website (veelal zelf in elkaar gezet of door een hobbyist uitgevoerd). Het restant van het budget wordt uitgegeven aan advertenties in dagbladen en een enkele keer aan een mailing. Uit de scan werd opvallend vaak de conclusie getrokken dat indien de investering in actieve marketing zou worden opgerekt, het resultaat aanzienlijk zou verbeteren.

Het meten van resultaten van een actie maakt de effectiviteit ervan inzichtelijk. Door gedurende een aantal weken de respons op een advertentie-reeks te vergelijken met de investering toonde eenvoudig aan dat de kosten praktisch niet op woog tegen de baten. Vaak is het zelfs niet nodig om méér uit te geven, maar genereert een creatieve invulling (probeer eens iets anders; durf op te vallen!) een veel beter resultaat.

De hoteliers die beschikken over een salesafdeling weten vaak niet waar de medewerkers mee bezig zijn (geen overleg of rapportage structuur) en meten ook niet de effectiviteit van de functionarissen. Het argument van één van de hotelmanagers is wellicht een teken aan de wand: "ik heb er simpelweg te weinig verstand van". Daarnaast is het werken op het scherpst van de snede er de oorzaak van dat veel salesmedewerkers worden ingezet in operationele afdelingen. Flexibiliteit is in de hotellerie een gemene deler, echter, deze invulling kan een aanzienlijk prijskaartje hebben. Datzelfde geldt voor het besparen op commerciële educatie van de medewerkers. Hoe komt het dat bijvoorbeeld makelaars bijna constant worden bijgespijkerd, terwijl commerciële medewerkers van hotels zelden een training of cursus volgen?

Voor de Trust Hotel Analyser & Performance Pusher® hanteert Trust Consultancy een kosteloos intake gesprek. Als u meer wilt weten belt u Francesco Monaco via 06-53708976 of stuur u een e-mail naar: francesco.monaco@trust-hospitality.nl

terug